Daily Horror

Огретен

  Огретен съм, огретен котката ме наблюдава. Отминават ден след ден мишката ми се смалява. Горното четиристишие има за цел единствено да всели у потребителя чувство на огретеност. Мила Василева

Continue »